P R Z E D S Z K O L E   T O   N A S Z   W S P Ó L N Y   D O M

Statut przedszkola

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Przedszkole Publiczne Nr 96 "Pod wesołym słonkiem" we Wrocławiu przy ul. Aleja Pracy 29 a działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 ze zm.);
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.);
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 35,poz.222 ze zm.) 
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z dnia 7 maja, poz. 532).
 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach.
 7. Uchwały nr XXVI/538/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych, prowadzonych przez gminę Wrocław.
 8. Uchwały nr XX/405/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez gminę.
 
§ 2
 1. Przedszkole Nr 96 „Pod wesołym słonkiem” ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Aleja Pracy 29 a we Wrocławiu.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wrocław.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 4. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław działającą w formie jednostki budżetowej.
 5. Przedszkole nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem Gminy w zakresie udzielonych przez Prezydenta Miasta Wrocławia kompetencji za pośrednictwem Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. 
 6. Przedszkole posługuje się pieczęcią o treści:
Przedszkole Nr 96 
„Pod wesołym słonkiem” 
53-232 Wrocław 
ul. Aleja Pracy 29a 
tel. 71 3601584 
NIP 894-25-67-751, Regon 960112779
 
 
II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
 
§ 3
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z przepisów wydanych na jej podstawie, w tym w szczególności określone przez „Podstawę programową wychowania przedszkolnego”.
 2. Celem Przedszkola jest:
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
  • kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umijętności pisania;
  • przygotowanie dzieci do posługiwania się jęzkiem obcym, nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytynej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
 3. Przedszkole udziela dzieciom uczęszczającym do placówki i ich rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 4. Pomocy psychologiczno–pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. Pomoc organizowana jest we współpracy z rodzicami dzieci, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy rodziców, dyrektora, nauczycieli, poradni psychologiczno–pedagogicznej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.
 6. Szczegółowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2014.
 7. W placówce wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę pracowników pedagogicznych przy wsparciu pracowników obsługi i administracji.
 8. Wszyscy pracownicy zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci zgodnie z następującymi zasadami:
  • Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców (opiekunów) bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
  • Osoby przyprowadzające dzieci do Przedszkola zobowiązane są rozebrać dziecko w szatni, przekazać osobiście nauczycielowi.
  • Nauczyciel Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzonego do budynku Przedszkola ale nie powierzonego jego opiece.
  • Nauczyciel kończący pracę w grupie, powierza dzieci nauczycielowi dyżurującemu informując o ilości przekazanych dzieci (lista imienna lub przekaz słowny).
  • W przypadku odebrania dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych i pozostawania na terenie Przedszkola, w szczególności na terenie ogrodu odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice/opiekunowie.
  • Rodzice/opiekunowie pozostający z dziećmi na terenie placówki są zobowiązani do przestrzegania „Regulaminu korzystania z placu zabaw” oraz Regulaminu Przedszkola”.
  • Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo. Odbiór dziecka z przedszkola przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego w placówce, podpisanego przez rodzica. Osoba upoważniona przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka z Przedszkola powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie nauczyciela okazać go.
  • Osoba upoważniona do odebrania dziecka powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
  • W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, pracownik Przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce, powiadamia o tym drugiego rodzica. W sytuacjach konfliktowych spowodowanych powyższym podejrzeniem lub stwierdzeniem zawiadamia się Policję. Dziecko nie może być powierzone opiece osoby, co do której istnieje wątpliwość czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
  • Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza salę (miejsca pobytu, teren zabaw, ogród przedszkolny) pod względem bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia powiadamia dyrektora oraz organizuje bezpieczny pobyt dzieci.
  • Nie dopuszcza się do pozostawienia dzieci bez opieki nauczyciela w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych oraz na terenie ogrodu przedszkolnego.
  • Podczas spacerów i wycieczek oraz innych wyjść poza teren placówki, należy zapewnić dzieciom opiekę jednej osoby dla grupy liczącej 10 dzieci. Nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia karty wycieczki. Wyjścia należy zgłosić dyrektorowi i wpisać do dziennika zajęć grupy.
  • Sprzęty, zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dopuszcza się do użytku sprzętów zepsutych i uszkodzonych.
 
 
III. ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
 
§ 4
 
 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców
 
§ 5
 
 1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty we współdziałaniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.
 2. Do kompetencji Dyrektora należy:
  • kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • sprawowanie opieki nad dziećmi znajdującymi się w przedszkolu,
  • stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego dzieci przez działania prozdrowotne,
  • tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola,
  • realizowanie zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,
  • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  • realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
  • wykonywanie innych zadań wynikające z przepisów szczególnych,
  • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w celu organizacji praktyk pedagogicznych,
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przedszkola, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.
 
§ 6
 
 1. Rada Pedagogiczna realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki. Szczegółowe zadania i uprawnienia określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
 2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy placówki,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • opiniowanie organizacji pracy przedszkola, projektu planu finansowego, zestawu programów wychowania przedszkolnego realizowanych w placówce, wniosków o przyznanie nagród i odznaczeń oraz propozycji dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
 
 
§ 7
 
 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków w każdym roku szkolnym.
 3. Rada Rodziców ustala swój regulamin, w którym określa w szczególności:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
 4. Rada Rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola oraz wyrażać i przekazywać opinię na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
 5. Kompetencje Rady Rodziców:
  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli, rodziców,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 6. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

 

§ 8
 
 1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy Przedszkola. 
 2. Organy Przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji. 
 3. Rozwiązywanie sporów między organami Przedszkola odbywa się na podstawie zasad:
  • Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej,
  • Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,
  • Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem a rodzicami dziecka kierując się zasadą obiektywizmu,
  • wszelkie konflikty powinny być rozstrzygane na zasadach wzajemnego poszanowania stron.
 4. W sprawach nie rozstrzygniętych przez Dyrektora, strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 
 5. Decyzja organu jest ostateczna. 
 
 
IV. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
 
§ 9
 
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Pracy Przedszkola opracowany przez Dyrektora placówki, w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz Organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole. W Arkuszu Organizacji Pracy Przedszkola określa się w szczególności:
  • liczbę oddziałów Przedszkola, 
  • czas pracy Przedszkola, poszczególnych oddziałów,
  • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
  • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, 
 2. Przedszkole pracuje cały rok z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny. 
 3. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje Dyrektor do wiadomości rodziców. 
 4. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.
 5. Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą skorzystać z usług przedszkola pełniącego dyżur w miarę posiadania wolnych miejsc.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku.
 7. Liczba dzieci w oddziale, pod opieką jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.
 8. W okresie ferii szkolnych, wakacji oraz przy zmniejszonej liczbie dzieci w przedszkolu, dopuszcza się zmniejszenie ilości oddziałów przez łączenie grup wiekowych.
 9. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
 10. Przedszkole realizuje „Podstawę programową wychowania przedszkolnego” przez cały dzień pobytu dziecka.
 11. Świadczenia Przedszkola w zakresie nauczania, wychowania i opieki dla dzieci w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie w godzinach od 7:00 do 12:00. 
 12. Proporcje zagospodarowania czasu pobytu dziecka w Przedszkolu są następujące:
  • co najmniej 1/5 czasu jest przeznaczone na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
  • co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
  • najwyżej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej nie niż 1/5 czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  • pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację: - dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne); - pomocy psychologiczno-pedagogicznej; - zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.
 13. Szczegółowy rozkład dnia w Przedszkolu określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
 14. W przedszkolu prowadzone są przez specjalistów zajęcia dodatkowe, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. 
 15. Czas trwania zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 3–4 lat wynosi do 30 minut, dla dzieci w wieku 5–6 lat – 30 minut.
 16. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli (instruktorów) z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi. W zajęciach mają prawo brać udział wszystkie dzieci. Nauczyciel obowiązkowo i aktywnie w nich uczestniczy. 
 17. W ramach usług świadczonych przez Przedszkole dzieci mogą korzystać z trzech posiłków. Wysokość opłaty za koszty surowca zużyte do przygotowania posiłku określa Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie sporządzonej przez intendenta kalkulacji. 
 18. Wysokość odpłatności rodziców za korzystanie dziecka z opieki w czasie przekraczającym wymiar określony w § 9 pkt. 11 uregulowana jest uchwą Rady Miejskiej Wrocławia. 
 19. Na wniosek rodziców Dyrektor zwalnia z opłaty, o której mowa w § 1 pkt. 3 uchwały, rodziców posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, a w przypadku dzieci pełnoletnich, uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 
 20. W Przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie, nie podaje się też żadnych leków.
 21. W Przedszkolu nie prowadzi się diet żywieniowych. Jeżeli organizacja przygotowania posiłku na to pozwala, eliminuje się z posiłku składnik uczulający dziecko.
 
V. PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
 
§ 10
 
 1. W Przedszkolu zatrudnia się Dyrektora, Wicedyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi:
 • liczbę pracowników ustala Dyrektor Przedszkola, a zatwierdza organ prowadzący,
 • zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Przedszkola określają odrębne przepisy,
 • Dyrektor Przedszkola ustala dla poszczególnych pracowników ich zakresy obowiązków.

§ 11
 
 1. Dyrektor Przedszkola, wyłoniony w drodze konkursu kieruje jednoosobowo przedszkolem i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie w granicach umocowania prawnego, udzielonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia oraz innych przepisów prawa.
 3. Dyrektor pełni swoją funkcję przy pomocy Wicedyrektora:
 • Wicedyrektor działa w ramach przydzielonego przez Dyrektora zakresu obowiązków;
 • podczas nieobecności Dyrektora Wicedyrektor pełni jego obowiązki w ustalonym zakresie.
 
§ 12
 
 1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą „Podstawą programową wychowania przedszkolnego” i dopuszczonymi przez Dyrektora Przedszkola programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 4. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków nauczyciela znajduje się w aktach osobowych pracownika i dotyczy w szczególności:
  • odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
  • tworzenia warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
  • planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej, ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość,
  • stosowania twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
  • współpracy ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  • dbałości o warsztat pracy poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, gromadzenia pomocy naukowych oraz troski o estetykę pomieszczeń.
 5. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci. Obserwacje poparte są odpowiednią dokumentacją.
 7. Z początkiem roku szkolnego, poprzdzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 8. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje bieżący kontakt z rodzicami w celu:
  • poznania potrzeb rozwojowych dziecka,
  • rzetelnego dostarczania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  • ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
  • włączenia rodziców w działalność przedszkola.
 9. Nauczyciel inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno–sportowym. 
 10. Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora Przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także z wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 
 
§ 13
 
 1. W celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-porządkowych w Przedszkolu zatrudnia się woźne.
 2. W oddziałach, w których przebywają dzieci 3 letnie w celu zapewnienia właściwych warunków opiekuńczo-wychowawczych oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci zatrudnia się pomoc nauczyciela.
 3. Bieżące naprawy i konserwację oraz bezpośredni nadzór nad prawidłowym, bezpiecznym funkcjonowaniem urządzeń w budynkach i w ogrodzie przedszkolnym sprawuje konserwator.
 4. Sprawami finansowymi i administracyjnymi oraz kontrolą nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pobytu dzieci w przedszkolu zajmuje się intendent.
 
VI. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
 
§ 14
 
 
 1. Dzieci korzystające z usług Przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji jeżeli rodzice złożą w określonym terminie potwierdzenie woli kontynuacji w następnym roku szkolnym (Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny).
 2. W przypadku nie złożenia przez rodziców dziecka, w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny nie zostanie podpisana pomiędzy rodzicami dziecka a Przedszkolem Umowa o świadczeniu usług na następny rok szkolny, a zwolnione miejsce zostaje wykazane do procesu rekrutacji.
 3. Dziecko, którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji.
 
§ 15
 
 
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola, Dyrektor placówki powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej określa szczegółowe zadania członków komisji.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
  • weryfikacja i zatwierdzanie wniosków złożonych przez rodziców,
  • zamknięcie etapu wprowadzania wniosków złożonych przez rodziców,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
  • przyjmowanie i zatwierdzanie w systemie oświadczeń woli rodziców o korzystaniu z usług przedszkola,
  • zamknięcie etapu potwierdzanie woli w systemie rekrutacyjnym,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 
§ 16
 
 1. W II etapie rekrutacji komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna rozpatruje Podania o przyjęcie dziecka do przedszkola i podejmuje decyję o przyjęciu lub nie dziecka do przedszkola.
 
§ 17 
 
 
 1. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza swoją decyzję poprzez wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na tablicy ogłoszeń w placówce.
 
§ 18
 
 
 1. W przypadku kiedy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola , zgodnie z zapisem art. 20zc ust.6 – 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rodzic/prawny opiekun może wystąpić, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Procedura odwoławcza określona jest w w/w ustawie.
 2. Po uzyskaniu uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic może wnieść odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora przedszkola.
 3. Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania.
 4. Decyzja Dyrektora dotycząca wniesionego przez rodziców odwołania jest ostateczna.
 
§ 19
 
 
 1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do Przedszkola w procesie rekrutacji dopuszcza się możliwość złożenia do Dyrektora placówki podania o przyjęcie dziecka na zwolnione miejsce.
 2. Przyjęcie dziecka do Przedszkola z listy rezerwowej odbywa się w przypadku zwolnienia się miejsca w placówce w danej grupie wiekowej.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka podejmuje Dyrektor Przedszkola.
 
 
 
   
VII. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
 
§ 20
 

 

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do Przedszkola w trakcie roku szkolnego w przypadku gdy:
  • zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat,
  • placówka dysponuje wolnymi miejscami,
  • do Przedszkola uczęszcza rodzeństwo.
 2. Dzieci 6-letnie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 3. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 8 lat.
 4. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:
  • akceptacji,
  • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
  • indywidualnego podejścia pedagogicznego,
  • możliwości dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
  • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
  • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
  • rzetelnych umów i godnych zaufania kontaktów z dorosłymi,
  • badania i eksperymentowania,
  • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
  • bogatego w bodźce i twórczego otoczenia,
  • jedzenia i picia gdy jest głodne,
  • samodzielnego regulowania własnych potrzeb.
 5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w n/w przypadkach:
  • Zaleganie rodziców z odpłatnością za przedszkole, dwóch okresów płatności.
  • Nagminnego nieprzestrzegania przez rodziców obowiązku terminowego regulowania określonych „Umową” świadczeń finansowych.
  • Braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni.
  • Powtarzającego się przyprowadzania do przedszkola dzieci z objawami chorobowymi – kaszel, katar, itp.
  • Powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) rozkładu dnia w przedszkolu w szczególności godzin przyprowadzania i odbierania dziecka.
  • Nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych.
  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w wyżej wymienionych sytuacjach, jeżeli poniższe działania nie przynoszą pożądanych efektów:
  • rozmowa Dyrektora Przedszkola z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, przedstawienie stanowiska Przedszkola, wysłuchanie argumentacji rodziców/prawnych opiekunów dziecka;
  • upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez Dyrektora;
  • wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu i wezwaniem do ich przestrzegania;
  • w przypadku zalegania z opłatami za przedszkole, jeżeli argumentacja rodziców/prawnych opiekunów dziecka została uznana za uzasadnioną, wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności.
 6. Rada Pedagogiczna może podjąć również uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadku stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych dzieci jeżeli poniższe działania nie przyniosły pożądanych efektów:
  • indywidualne zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze prowadzone przez nauczyciela w przedszkolu,
  • rozmowy z rodzicami, wypracowanie jednolitych metod działania, systematyczna praca kompensacyjna rodziców z dzieckiem,
  • konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach.
 7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych dzieci, jeżeli rodzice nie podejmują współpracy z Przedszkolem w celu wyeliminowania niepożądanych zachowań dziecka. Uchwałę w tej sprawie Rada Pedagogiczna może podjąć jeżeli następujące działania nie przyniosły oczekiwanych efektów:
  • rozmowa Dyrektora Przedszkola z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, przedstawienie stanowiska Przedszkola, wskazanie działań jakie powinni podjąć rodzice/prawni opiekunowie,
  • ustne wezwanie rodziców do pojęcia współpracy z Przedszkolem w celu wyeliminowania niepożądanych zachowań dziecka,
  • pisemna informacja o naruszeniu zapisów statutu wraz z wezwaniem rodziców/prawnych opiekunów dziecka do ich przestrzegania.
 8. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu dziecka z listy dzieci przyjętych do Przedszkola stosując poniższą procedurę:
  • przedstawienie przez Dyrektora Przedszkola członkom Rady Pedagogicznej faktu nie przestrzegania zapisów Statutu w zakresie jednego z pkt. 6; 7; 8,
  • zbadanie czy zostały wyczerpane wskazane w Statucie procedury rozwiązania problemu, zgromadzenie niezbędnych dokumentów,
  • podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.
 9. Dyrektor Przedszkola dokonuje skreślenia dziecka z listy wychowanków w drodze decyzji administracyjnej.
 10. Rodzicom/prawnym opiekunom dziecka przysługuje prawo odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
 
VIII. RODZICE
 
§ 21
 
 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Do podstawowych obowiązków Rodziców należy:
  • przestrzeganie niniejszego Statutu,
  • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  • wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
  • zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  • niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  • zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  • inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
 3. Osoby przebywające na terenie Przedszkola zobowiązane są zachowywać się w sposób godny.
 
§ 22
 
 1. Rodzice mają prawo do:
  • informacji na temat priorytetów wychowawczych realizowanych w Przedszkolu oraz wyrażania swojej woli w kwestiach światopoglądowych dotyczących dziecka,
  • znajomości zadań wynikających z Rocznego Planu Pracy Wychowawczo – Dydaktycznej Przedszkola oraz, miesięcznych Planów Pracy w danym oddziale,
  • uzyskiwania rzetelnych informacji o swoim dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,
  • informacji o stosowanych metodach dydaktycznych i wychowawczych,
  • informacji na temat przepisów prawa oświatowego, w części dotyczącej i obowiązującej bezpośrednio dzieci i rodziców.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 23
 
 
 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola okreśają odrębne przepisy.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi, odrębnymi przepisami.

Ujednolicony tekst Statutu Przedszkola nr 96 na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 96 z dnia 30.08.2016 r. wchodzi w życie z dniem 1.09.2016 r.
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.