P R Z E D S Z K O L E   T O   N A S Z   W S P Ó L N Y   D O M

Koncepcja pracy przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA:
Przedszkole to nasz wspólny dom.

"Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz".

J.W. Dawid


WIZJA:
Nasze przedszkole jest twórcze, zorientowane na potrzeby dziecka i środowiska, wspierające rozwój młodego człowieka z sukcesem podejmującego wyzwania dynamicznie zmieniającej sie rzeczywistości.


MISJA PRZEDSZKOLA:

 • We wszystkich działaniach kierujemy sie wartościami humanistycznymi oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, za najważniejsze uznając  dobro naszych wychowanków.
 • Wszystkim dzieciom zapewniamy wszechstronny i radosny rozwój w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Każdego wychowanka traktujemy indywidualnie realizując edukację podmiotową bazującą na możliwościach i potrzebach dziecka.
 • Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, wolności i solidarności społecznej.
 • Dbamy o jak najlepsze przygotowanie wychowanków do przyszłej edukacji szkolnej w oparciu o nowoczesne programy edukacji przedszkolnej i własne programy i projekty.
 • Aktywnie współpracujemy z rodzicami i innymi podmiotami zewnętrznymi wspierającymi przedszkole w rozwoju.
 • Stale badamy i analizujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego - klienta przedszkola.
 • Okresowo przeprowadzamy ewaluację wewnętrzną dokonując oceny jakości pracy przedszkola w różnych obszarach jego funkcjonowania, a wnioski z ewaluacji wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności placówki.                                                    

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące edukację przedszkolną w Przedszkolu nr 96 "Pod wesołym słonkiem" aktywnie funkcjonuje w środowisku społecznym prezentując otwartą postawę, podejmuje nowe wyzwania nie obawiając się niepowodzeń.

1. Jest:

 • radosne i wierzy we własne możliwości,
 • twórcze i samodzielne,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • empatyczne i tolerancyjne,
 • życzliwe i otwarte w stosunku do ludzi i przyrody,
 • świadome zagrożeń.

2. Wykazuje:

 • aktywność w odkrywaniu i poznawaniu,
 • motywację do uczenia się,
 • dociekliwość i wytrwałość w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania,
 • umiejętność, uważnego słuchania, logicznego myślenia, przyswajania nowych pojęć, korzystania z posiadanych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • troskę o własne zdrowie i środowisko naturalne.

3. Posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i komunikowania sie z innymi,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie
 • pozytywny obraz własnej osoby i poczucie własnej wartości,
 • umiejętność kontrolowania swoich emocji i radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach,
 • umiejętność nawiązywania poprawnych relacji z ludźmi i rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu,
 • poczucie przynależności narodowej

4. Potrafi:

 • cieszyć sie z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania,
 • manifestować swoją odrębność respektując prawa innych,
 • przeżywać radość odkrywania i dostrzegać efekty swoich działań,
 • dokonywać wyborów i samodzielnie podejmować decyzję,
 • odróżnić dobro od zła,
 • prezentować w zrozumiały sposób swoje opinie i przemyślenia,

5. Rozumie, zna:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych  ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, etycznego postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego narodu i regionu oraz symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska naturalnego (prezentuje postawę proekologiczną),
 • normy życia społecznego i przestrzega ich.

6. Nie obawia się:

 • występować publicznie,
 • chwalić się swoimi pomysłami i osiągnięciami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 •  niepowodzeń i porażki,
 • wyrażać swoich uczuć.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola obejmuje następujące obszary pracy:

 • Działalność, dydaktyczna wychowawcza i opiekuńcza.
 • Procesy służące wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami oraz rozwijaniu uzdolnień dzieci.
 • Procesy służące realizacji „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”.
 • Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
 • Rozwój zawodowy i współpraca nauczycieli.
 • Baza Przedszkola.

 OBSZAR
Działalność, dydaktyczna wychowawcza i opiekuńcza.
 
CELE
Przedszkole stwarza warunki do nieskrępowanego rozwoju dziecka w każdej sferze jego aktywności. W procesie dydaktycznym wykorzystuje naturalną aktywność dziecka, motywuje do samodzielnego działania.
 
SPOSÓB REALIZACJI
Nauczyciele wykorzystują aktywizujące metody pracy, indywidualizują proces dydaktyczny. Planują pracę uwzględniając zainteresowania dzieci. Baza przedszkola zapewnia realizację zadań. Rodzice aktywnie uczestniczą w działaniach nauczycieli.
 
PRZEWIDYWANE EFEKTY
Dzieci wyposażone są w wiadomości i umiejętności określone "Podstawą programową wychowania przedszkolnego”, będące bazą do dalszego rozwoju dziecka. Dzieci prezentują otwarta postawę, podejmują nowe wyzwania nie obawiając się niepowodzeń.  
 
NARZĘDZIA EWALUACJI
 • Hospitacje
 • Zajęcia otwarte i koleżeńskie
 • Scenariusze zajęć
 • Plany pracy
 • Dzienniki zajęć
 • Prace dzieci
 • Wnioski z obserwacji
 • Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci
 • Wywiad z nauczycielami
 • Ankieta dla rodziców

 


 
OBSZAR
Działalność, dydaktyczna wychowawcza i opiekuńcza.
 
CELE
Przedszkole rozwija umiejętności społeczne dzieci niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Sprzyja rozwijaniu samodzielności. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa. System wychowawczy buduje w dziecku poczucie własnej wartości.
 
SPOSÓB REALIZACJI
Nauczyciele organizują sytuacje edukacyjne sprzyjające rozwijaniu właściwych postaw społecznych. Wypracowują wspólnie z dziećmi „kodeksy zachowań” i konsekwentnie ich przestrzegają. Inspirują dzieci do podejmowania samodzielnych działań. Rodzice współtworzą „System wychowawczy Przedszkola’’, są partnerami w działaniach wychowawczych i opiekuńczych przedszkola.
 
PRZEWIDYWANE EFEKTY
Dziecko samodzielnie i aktywnie funkcjonuje w środowisku społecznym, przestrzega norm społecznych. Stara się kontrolować emocje i radzić sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Manifestuje swoją odrębność respektując prawa innych.
 
NARZĘDZIA EWALUACJI
 • Hospitacje
 • Zajęcia otwarte i koleżeńskie
 • Scenariusze zajęć
 • Plany pracy
 • Dzienniki zajęć
 • Prace dzieci
 • Obserwacje zachowań dzieci
 • Ankieta dla rodziców
 • Protokoły Rad Pedagogicznych
 • Podsumowania pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli

 


 
OBSZAR
Procesy służące wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami oraz rozwijaniu uzdolnień dzieci.
 
CELE
Przedszkole prowadzi działania mające na celu diagnozowanie potrzeb edukacyjno-wychowawczych dzieci. Organizuje pracę z dziećmi wymagającymi wsparcia w różnych obszarach rozwoju. Rozwija uzdolnienia i zainteresowania dzieci.
 
SPOSÓB REALIZACJI
Nauczyciele monitorują rozwój dzieci. Rozpoznają potrzeby edukacyjne i wychowawcze dzieci. Planują i realizują pracę kompensacyjno-wyrównawczą z dziećmi. Stwarzają sytuacje edukacyjne służące rozwijaniu uzdolnień dzieci. Prowadzą pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym. Organizują spotkania informacyjne dla rodziców. Umożliwiają dzieciom prezentowanie swoich uzdolnień przed rodzicami i w środowisku.
 
PRZEWIDYWANE EFEKTY
Dziecko otrzymuje wsparcie nauczyciela w pokonywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych. Przeżywa radość i satysfakcję z osiągniętego sukcesu, buduje wiarę we własne możliwości. Dziecko realizuje swoje zainteresowania i rozwija uzdolnienia. Rodzice są partnerami nauczyciela w działaniach na rzecz rozwoju dziecka.
 
NARZĘDZIA EWALUACJI
 • Karty obserwacji – wnioski z obserwacji. Diagnoza.
 • Plany pracy kompensacyjno-wyrównawczej.
 • Dzienniki zajęć.
 • Plany współpracy z rodzicami.
 • Dyplomy, podziękowania.
 • Hospitacje uroczystości przedszkolnych.
 • Ankieta dla rodziców.

 


 

OBSZAR
Procesy służące realizacji „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”.
 
CELE
Przedszkole realizuje programy zgodne z "Podstawą programową wychowania przedszkolnego". Analizuje i modyfikuje ofertę edukacyjną uwzględniając potrzeby dzieci. 
 
SPOSÓB REALIZACJI
Nauczyciele pracują w oparciu o programy umożliwiające realizację Podstawy programowej wychowania przedszkolnego modyfikują je biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby dzieci. Wzbogacają ofertę zajęć rozwijając nowe zainteresowania dzieci. Uwzględniając potrzeby dzieci konstruują programy własne, proponując nowatorskie rozwiązania. Współdziałają ze sobą promując przykłady dobrej praktyki. Wspierają się w działaniach dydaktyczno–wychowawczych.
 
PRZEWIDYWANE EFEKTY
Dziecko zdobywa umiejętności i wiadomości określone „Podstawą programową wychowania przedszkolnego”. Odkrywa nowe interesujące dziedziny, aktywnie je poznaje. Dziecko jest badaczem otaczającej rzeczywistości. Przeżywa radość odkrywania i dostrzega efekty swoich działań. Nauczyciele wykorzystują w pracy pozytywne doświadczenia koleżanek, współtworzą i realizują koncepcję pracy przedszkola. 
 
NARZĘDZIA EWALUACJI
 • Wnioski z diagnozy i obserwacji dzieci. 
 • Koncepcja pracy przedszkola. Programy wychowania przedszkolnego.
 • Plany pracy grup.
 • Programy własne.
 • Projekty innowacyjnych działań.
 • Dzienniki zajęć, scenariusze zajęć, scenariusze realizowanych projektów.

 


 
OBSZAR
Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
 
CELE
Przedszkole współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym   wzbogacając  ofertę wychowawczą i edukacyjną. Promuje w środowisku własne działania oraz wartość wychowania przedszkolnego. 
 
SPOSÓB REALIZACJI
Nauczyciele inicjują i organizują wspólne działania z instytucjami w środowisku lokalnym, pozyskując sprzymierzeńców do własnych działań na rzecz rozwoju dzieci. Opracowują strategię współpracy uwzględniając możliwości, potrzeby i oczekiwania środowiska. Nauczyciele pozyskują informację o losach absolwentów. Nauczyciele inspirują rodziców do podejmowania współpracy z przedszkolem. Uwzględniają ich opinie w pracy z dziećmi.
 
PRZEWIDYWANE EFEKTY
Współpraca ze środowiskiem lokalnym służy rozwojowi dziecka. Przedszkole wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania Przedszkole postrzegane jest w środowisku jako partner we wspólnych działaniach. Rodzice mają świadomość wartości wychowania przedszkolnego jako pierwszego etapu edukacyjnego. Mają poczucie wpływu na proces edukacyjny i wychowawczy. 
 
NARZĘDZIA EWALUACJI
 • Sprawozdania z pracy wychowawczej i dydaktycznej.
 • Ankieta dla rodziców.
 • Kwestionariusz wywiadu z nauczycielem szkoły.
 • Księga gości.

 


 
OBSZAR
Rozwój zawodowy i współpraca nauczycieli
 
CELE
Przedszkole motywuje nauczycieli do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Kreuje wizerunek nauczyciela o wysokich walorach moralnych i etycznych. Współpraca nauczycieli służy podnoszeniu poziomu procesu wychowawczo – edukacyjnego. 
 
SPOSÓB REALIZACJI
Nauczyciele opracowują plan doskonalenia zawodowego w oparciu o koncepcję pracy przedszkola, wnioski z nadzoru pedagogicznego i analizę potrzeb. Wykorzystują zdobytą wiedzę i kompetencje w pracy z dziećmi. Dzielą się nią z zespołem nauczycielskim wzajemnie motywując do efektywniejszej pracy. Wspólnie analizują efekty  pracy dydaktyczno – wychowawczej. Dzielą się doświadczeniem i doskonalą metody współpracy.
 
PRZEWIDYWANE EFEKTY
W placówce funkcjonuje WDN. Doskonalenie zawodowe nauczycieli służy podnoszeniu jakości pracy przedszkola. Wnioski z analizy pracy nauczycieli są podstawą do planowania i modyfikowania procesu dydaktyczno – wychowawczego. Nauczyciele wspólnie wypracowują strategie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach. Współpraca nauczycieli tworzy klimat sprzyjający twórczym pomysłom i kreatywności całego środowiska przedszkolnego.
 
NARZĘDZIA EWALUACJI
 • Plan WDN
 • Sprawozdania nauczycieli
 • Protokoły Rad Pedagogicznych
 • Ankieta dla pracowników Przedszkola

 


OBSZAR
Baza Przedszkola
 
CELE
Baza przedszkola jest wzbogacana planowo uwzględniając potrzeby dzieci i nauczycieli.
 
SPOSÓB REALIZACJI
Dyrektor i Rada Pedagogiczna tworzy plan rozwoju bazy placówki w oparciu o Koncepcje pracy przedszkola i realizowane programy dydaktyczno–wychowawcze. Pozyskiwane są środki finansowe umożliwiające wzbogacanie bazy dydaktycznej placówki. 
 
PRZEWIDYWANE EFEKTY
Baza placówki jest stale wzbogacana. Stwarza warunki do efektywnej realizacji zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych. Rozwój bazy umożliwia poszerzanie oferty edukacyjnej i wychowawczej przedszkola. Baza przedszkola stanowi zaplecze pozwalające nauczycielowi na rozwijanie kreatywności i twórczości dziecka.
 
NARZĘDZIA EWALUACJI
 • Przeglądy sal dydaktycznych, biblioteki, ogrodu przedszkolnego.
 • Rozmowy z nauczycielami.
 • Sprawozdania z realizacji dofinansowań do realizowanych programów.

 

Koncepcję pracy przedszkola opracowano na podstawie „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” (Dz. U. z dnia 15.01.2009 Nr 4 poz. 17 ze zm.). Jest dokumentem określającym podstawowe standardy pracy placówki. Integralną częścią Koncepcji są Roczne Plany Pracy Przedszkola, Kalendarz Imprez i Uroczystości Przedszkolnych oraz Plan WDN precyzujące obszary i zadania służące realizacji Koncepcji.

 
 
OBSZAR
Działalność, dydaktyczna wychowawcza i opiekuńcza 
 
CELE
Przedszkole rozwija umiejętności społeczne dzieci niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Sprzyja rozwijaniu samodzielności. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa. System wychowawczy buduje w dziecku poczucie własnej wartości.
 
SPOSÓB REALIZACJI
Nauczyciele organizują sytuacje edukacyjne sprzyjające rozwijaniu właściwych postaw społecznych. Wypracowują wspólnie z dziećmi „kodeksy zachowań” i konsekwentnie ich przestrzegają. Inspirują dzieci do podejmowania samodzielnych działań. Rodzice współtworzą „System wychowawczy Przedszkola’’, są partnerami w działaniach wychowawczych i opiekuńczych przedszkola.
 
PPRZEWIDYWANE EFEKTY
Dziecko samodzielnie i aktywnie funkcjonuje w środowisku społecznym, przestrzega norm społecznych. Stara się kontrolować emocje i radzić sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Manifestuje swoją odrębność respektując prawa innych.
 
NARZĘDZIA EWALUACJI
Hospitacje
Zajęcia otwarte i koleżeńskie
Scenariusze zajęć
Plany pracy
Dzienniki zajęć
Prace dzieci
Obserwacje zachowań dzieci
Ankieta dla rodziców
Protokoły Rad Pedagogicznych
Podsumowania pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.