P R Z E D S Z K O L E   T O   N A S Z   W S P Ó L N Y   D O M

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni.
 2. Dziecko do przedszkola należy przyprowadzić do godziny 8:30. W przypadku konieczności przyprowadzenia dziecka po wyznaczonej godzinie, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poinformować przedszkole o późniejszym przybyciu dziecka.
 3. Rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona zobowiązany jest odprowadzić dziecko do sali dydaktycznej.
 4. Do sal dydaktycznych na I piętrze z uwagi na wykorzystywanie holu do zajęć typu gimnastyka, rytmika można wchodzić wyłącznie w obuwiu zmiennym lub obuwiu zabezpieczonym ochraniaczami.
 5. Rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona osobiście powierza dziecko nauczycielowi w sali dydaktycznej. Do tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiada osoba przyprowadzająca.
 6. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od momentu wejścia dziecka do sali.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 9. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 10. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 11. Nauczyciel ma obowiązek nie wyrazić zgody na wniesienie przez dziecko do przedszkola zabawek lub innych przedmiotów jeżeli według oceny nauczyciela mogącą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci np. drobne przedmioty, które dziecko może połknąć, włożyć do nosa, zabawki o ostrych krawędziach, zabawki typu miecze, szpady, zabawki militarne.
 12. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy przyprowadzają dziecko ubrane w wartościową biżuterię typu złote/srebrne łańcuszki, kolczyki, bransoletki ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku ich zniszczenia bądź utraty.


Odbieranie dzieci z przedszkola:

 1. Dziecko z Przedszkola odebrać może rodzic/opiekun prawny lub upoważniona przez nich osoba.
 2. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola ma formę pisemną i zawiera imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego osoby upoważnionej.
 3. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i na żądanie nauczycielki okazać go.
 4. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych upoważnionej osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 5. Na telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna prawnego dziecko może być wydane tylko w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika przedszkola i potwierdzającego wcześniejszą informację.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione pisemnie przez nich osoby odbierają dziecko w zadeklarowanym w „Umowie oświadczeniu usług” czasie.
 7. Każdorazowe przekroczenie zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu jest odnotowywane przez nauczyciela i poświadczane podpisem przez rodzica lub inną osobę odbierającą.
 8. Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu określa „Umowa o świadczeniu usług”.
 9. Przekazanie dziecka pod opiekę rodziców następuje bezpośrednio w sali pobytu dziecka. Dziecko nie może bez opieki poruszać się w budynku przedszkola.
 10. Z chwilą odbioru dziecka z sali całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
 11. Rodzic lub inna osoba odbierająca dziecko odpowiada za przestrzeganie przez dziecko ogólnie przyjętych w przedszkolu zasad mających na celu ochronę przed zniszczeniem i dewastacją sprzętu i wyposażenia szatni, holu na I piętrze.
 12. Nauczyciel ma obowiązek odmówić wydania dziecka jeżeli ma uzasadnione podejrzenia, że osoba odbierająca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku po odbiór dziecka wzywane są kolejno wskazane w pisemnym upoważnieniu, osoby mogące zapewnić pełne bezpieczeństwo powrotu dziecka z przedszkola. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
 13. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się incydentalnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych. W takim przypadku rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 14. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mające je pod opieką.
 15. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy odebrali dziecko, w godzinach pracy przedszkola, mogą przebywać w ogrodzie przedszkolnym pod warunkiem przestrzegania zapisów Regulaminu Placu Zabaw. W tym czasie za bezpieczeństwo dziecka odpowiada osoba odbierająca.
 16. Żądanie jednego z rodziców/opiekunów prawnych uniemożliwienia odebrania dziecka przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego musi mieć umocowanie w wyroku Sądu Rodzinnego. Procedura wchodzi w życie po upływie tygodnia od podania do wiadomości pracowników Przedszkola oraz rodziców/opiekunów prawnych.
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.