P R Z E D S Z K O L E   T O   N A S Z   W S P Ó L N Y   D O M

Program profilaktyki

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Celem wychowania przedszkolnego w obszarze profilaktyki jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne  i innych w różnych sytuacjach, rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. Program  profilaktyki Przedszkola nr 96 jest dokumentem, który zawiera określone powyżej cele, porządkuje  i wyznacza kierunki pracy w zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Wdrażanie programu wymaga uwzględnienia oddziaływań profilaktycznych w środowisku rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności w utrwalaniu wzorców zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

 

CELE OGÓLNE PROGRAMU

Tworzenie warunków sprzyjających:

 • Nabywaniu wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i w domu oraz świadomego ich przestrzegania.
 • Nabywaniu wiedzy i świadomemu przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się na drodze.
 • Kształtowaniu nawyków higienicznych warunkujących zdrowie.
 • Rozwijaniu nawyków zdrowego odżywiania się.
 • Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.

Zagadnienia w programie profilaktyki:

 • Bezpieczna zabawa w przedszkolu.
 • Bezpieczne zachowania w domu.
 • Bezpieczeństwo na drodze.
 • Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie chorobom.
 • Zdrowe odżywianie.
 • Aktywny styl życia.

 

METODY PRACY

W realizacji programu wykorzystywane będą różnorodne metody, przede wszystkim metody aktywne, aby umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest przedmiotem zajęć. W trakcie rozmaitych zabaw inicjowane będą sytuacje edukacyjne, które w naturalny sposób pozwolą wykorzystywać dziecięcą twórczą ekspresję: np. drama, techniki twórczego myślenia czy np. różne techniki plastyczne.

Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym w zakresie realizacji programu profilaktyki przedszkola.
Prezentowanie celów programu oraz zamierzeń wychowawczo–dydaktycznych umożliwiających osiągnięcie celów będzie realizowane poprzez:

 • przekaz nauczycieli podczas zebrań grupowych;
 • umieszczanie zamierzeń miesięcznych na grupowej tablicy ogłoszeń;
 • organizację zajęć otwartych dla rodziców;
 • przekaz sposobów pracy, osiągnięć dzieci na stronie internetowej przedszkola.

 

EWALUACJA

Skuteczność oddziaływania na świadomość, umiejętności dzieci w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia wymaga poddawania jej działaniom ewaluacyjnym. Odpowiedzi na temat efektywności założeń programu będzie można uzyskać przede wszystkim poprzez:

 • obserwacje zachowań dzieci w różnych sytuacjach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji naturalnych, dotyczących np. przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania, preferowanych form wypoczynku itd.
 • rozmowy z dziećmi i rodzicami.

Z uwagi na to, że środowisko przedszkolne nie jest w stanie w pełni wypracować zachowań profilaktycznych u dzieci, w podejmowanych działaniach konieczny jest udział środowiska rodzinnego, wypracowanie jednolitej płaszczyzny oddziaływania na zachowania i postawy dzieci.

 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA
NR 96 „POD WESOŁYM SŁONKIEM”

 

Zagadnienie 1: Bezpieczna zabawa w  przedszkolu

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych podczas zabaw w przedszkolu.
 • Przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
 • Uświadomienie dzieciom, że agresja i  przemoc fizyczna jest złem i nie służy  rozwiązywaniu konfliktów.
 
ZADANIA:
 • Prowadzenie zabaw i zajęć uczących dzieci zasad bezpiecznej, wspólnej zabawy.
 • Ustalenie wspólnie z dziećmi kodeksu niebezpiecznych zachowań, których nie wolno prezentować w przedszkolu.
 • Prowadzenie rozmów z dziećmi na temat sposobów rozwiązywania konfliktów.
 • Stosowanie dramy jako metody uczącej dzieci panowania nad emocjami.
 • Prowokowanie dyskusji wśród dzieci na temat podstawowych powinności moralnych, tj. życzliwości, tolerancji, rozumienia potrzeb innych, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
 
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA / DZIECKO:
 • zna zasady bezpiecznej, wspólnej zabawy,
 • rozumie, że zachowania typu: wyrywanie zabawek, popychanie, sypanie piaskiem mogą zagrażać bezpieczeństwu własnemu i innych.
 • potrafi korzystać z zabawek, sprzętu, narzędzi zgodnie z zasadami ich użytkowania,
 • rozumie konieczność reagowania na sygnały, polecenia nauczyciela, których celem jest przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom,
 • rozumie konieczność ograniczania niekontrolowanej aktywności ruchowej w sali ze względu na bezpieczeństwo własne i innych,
 • nie zbiera nieznanych owoców i roślin podczas zabaw w ogrodzie, spacerów, wycieczek,
 • zna wybrane prawa dziecka,
 • rozumie potrzeby, uczucia innych,
 • zna różne sposoby na pokonywanie złości,
 • umie reagować na przejawy agresji,
 • rozumie zasadność mówienia umiarkowanym głosem,
 • rozumie konieczność organizowania zabaw w miejscach do tego przeznaczonych,
 • rozumie zagrożenia wynikające z zabaw np. stłuczonym szkłem, brudnymi odpadami, itp.,
 • sygnalizuje poczucie zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych,
 • rozumie potrzebę odpoczynku i relaksu.

 

Zagadnienie 2: Bezpieczne zachowania w domu

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych.
 • Przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
 
ZADANIA:
 • Prowadzenie zabaw i zajęć uświadamiających dzieciom zagrożenia w codziennym życiu.
 • Organizowanie sytuacji edukacyjnych uczących dzieci właściwego reagowania i zachowania w sytuacji zagrożenia. 
 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami służb, które mogą pomóc w zagrożeniu.
 • Prowadzenie zabaw i zajęć uświadamiających dzieciom zagrożenia podczas pobytu na wakacjach letnich i zimowych.
 
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA / DZIECKO:
 • zna zagrożenia wynikające z zbaw zapałkami, środkami chemicznymi,
 • rozumie zakaz samodzielnego zażywania leków oraz konsekwencje jego łamania,
 • przestrzega zakazu samodzielnego użytkowania urządzeń elektrycznych, mechanicznych, zna konsekwencje jego łamania,
 • wie, jak się zachować w przypadku różnych zagrożeń np. ataku psa, pożaru, itp., zna numery alarmowe do służb udzielających pomocy,
 • wie, że nie wolno kąpać się w zbiornikach wodnych bez nadzoru dorosłych, zna konsekwencje nieprzestrzegania tego zakazu,
 • ma świadomość, że nie wszyscy dorośli mają dobre intencje, min. przestrzega zakazu wpuszczania obcych osób do domu.

 

Zagadnienie 3: Bezpieczeństwo na drodze

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się w ruchu drogowym, uświadomienie, że pieszy jest również uczestnikiem ruchu drogowego.
 • Zapoznanie z nazwami i znaczeniem niektórych znaków drogowych.
 • Wdrażanie do zachowania szczególnej ostrożności w środkach lokomocji i na przystankach.
 
ZADANIA:
 • Prowadzenie zajęć na terenie przedszkola i poza jego terenem pozwalającym dzieciom poznać zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po chodniku, poboczu.
 • Spotkanie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego, poznanie roli, jaką pełnią policjanci w ruchu drogowym.
 
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA / DZIECKO:
 • ma świadomość, że wolno mu się poruszać po drodze tylko pod opieką dorosłych,
 • zna zasady przechodzenia przez jezdnię oraz stosuje się do sygnalizacji świetlnej.
 • rozumie znaczenie i konieczność stosowania elementów odblaskowych,
 • zna wybrane znaki drogowe, rozumie ich symbolikę i funkcję (ostrzeganie, zakazywanie, informowanie),
 • wie, do kogo zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach,
 • umie bezpiecznie i kulturalnie zachować się w środkach komunikacji publicznej, ustępuje miejsca osobom starszym i niepełnosprawnym, rozumie konieczność bezpiecznego zachowania się na przystankach,
 • zna numery alarmowe,
 • potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności.

 

Zagadnienie 4: Higiena osobista  i otoczenia oraz zapobieganie chorobom

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Wdrażanie do przestrzegania i utrwalania nawyków higienicznych.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad dbałości o ład i czystość w najbliższym otoczeniu.
 
ZADANIA:
 • Prowadzenie zajęć i zabaw kształtujących nawyki dotyczące higieny osobistej.
 • Organizowanie sytuacji edukacyjnych pozwalających dziecku zorientować się w zagrożeniach płynących ze środowiska. Włączanie w proces edukacyjny partnerów np. lekarza stomatologa, lekarza pediatrę, policjanta, strażaka, itp.
 • Rozmowy z dziećmi na temat znaczenia ładu i porządku w najbliższym otoczenia.
 
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA / DZIECKO:
 • dba o własny wygląd,
 • we właściwy sposób myje ręce i zęby,
 • samodzielnie posługuje się chusteczką do nosa i grzebieniem, 
 • dba o czystość ciała i ubrania,
 • rozumie zagrożenia dla zdrowia wynikające z braku dbałości o higienę,
 • zna sposoby przeciwdziałania zarażaniu się chorobami, zasłania usta podczas kaszlu, nos podczas kichania,
 • myje ręce po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami, po powrocie z podwórka,
 • myje owoce i warzywa przed spożyciem,
 • zna ewentualne zagrożenia wynikające z picia wody bezpośrednio z kranu,
 • rozumie potrzebę kontrolowania i leczenia zębów,
 • rozumie potrzebę stosowania szczepień, poddawania się zaleceniom lekarzy,
 • zgłasza dorosłym dolegliwości odczuwane przez siebie lub zauważone u innych,
 • dba o wygląd otoczenia, np. porządek w przydzielonej szafce, w sali po zakończeniu zajęć, zabaw,
 • dba o estetykę stołu podczas spożywania posiłków.

 

Zagadnienie 5: Zdrowe odżywianie

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia odżywiania dla zdrowia człowieka.
 • Wyrabianie u dzieci nawyku spożywania zdrowych potraw, sięgania po zdrowe przekąski.
 
ZADANIA:
 • Cykl zajęć dydaktycznych wprowadzających dzieci w zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem. Zajęcia poza przedszkolem np. w bibliotece, sklepie warzywniczym, w ogrodzie działkowym.
 • Realizacja projektów związanych z prowadzeniem przez dzieci hodowli kiełków, ziół i wiosennych warzyw (rzeżuchy, szczypiorku, natki pietruszki, itp.). Komponowanie przez dzieci zdrowych przekąsek z wyhodowanych ziół, owoców, warzyw.
 
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA / DZIECKO:
 • zna produkty spożywcze wpływające na utrzymanie organizmu w stanie zdrowia,
 • zna pojęcie witamin i wie, w jakich produktach się znajdują,
 • stara się pokonać uprzedzenia do potraw istotnych dla zdrowia,
 • potrafi komponować zdrowe posiłki i aktywnie uczestniczyć w ich przygotowaniu,
 • rozumie konieczność ograniczania spożycia niektórych produktów (np. słodyczy, chipsów, coca- coli) z powodu możliwości narażenia się na choroby, tj.: otyłość, cukrzyce, itp.,
 • rozumie, że pewne produkty mogą wywoływać alergie u niektórych osób, pomimo, że powszechnie uważane są za korzystne dla zdrowia.

 

Zagadnienie 6: Aktywny styl życia

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Rozwijanie  naturalnej potrzeby aktywności ruchowej dziecka.
 • Kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
 
ZADANIA:
 • Organizowanie zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu do zabaw i gier zespołowych.
 • Prowadzenie zabaw ruchowych kształtujących prawidłową postawę ciała.
 • Stałe urozmaicanie zabaw i ćwiczeń porannych w celu wyrobienia u dzieci nawyku rozpoczynania dnia od aktywności ruchowej.
 • Przełamywanie niechęci  mniej sprawnych dzieci do udziału  w zabawach i zajęciach ruchowych poprzez systematyczne zachęcanie do podjęcia aktywności ruchowej.
 • Organizowania imprez ogólno przedszkolnych o charakterze olimpiady, spartakiady, z aktywnym uczestnictwem rodziców.
 
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA / DZIECKO:
 • rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu,
 • doskonali sprawność ruchową,
 • ma nawyk dbania o prawidłową postawę ciała,
 • chętnie podejmuje działania o charakterze ruchowym.

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.