P R Z E D S Z K O L E   T O   N A S Z   W S P Ó L N Y   D O M

Program wychowawczy

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Główne cele pracy wychowawczej:

 • Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
 • Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, uniwersalnymi wartościami moralnymi oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 • Czynienie wielorakich starań zmierzających do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych  pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolem.

 

Cele szczegółowe:

 • Budowanie systemu wartości w tym wychowywanie dzieci tak aby lepiej orientowały się w tym co jest dobre a co złe.
 • Budowanie poczucia własnej wartości. Zdawanie sobie sprawy z własnych możliwości i ograniczeń.
 • Umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
 • Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań.
 • Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci wyborów i zdawanie sobie sprawy z ich konsekwencji.
 • Zacieśnianie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym – budowanie relacji: dziecko – nauczyciel – rodzic.

 

Spodziewane efekty:

Dziecko:

 • darzące szacunkiem wszystkich ludzi oraz otaczający świat;
 • tolerancyjne, szanujące odmienność i indywidualność innych ludzi;
 • empatyczne, wrażliwe na potrzeby i krzywdę innych;
 • potrafiące ocenić własne zachowanie i przyznać że postąpiło niewłaściwie;
 • rozumiejące konieczność poszanowania cudzej własności;
 • ceniące wartości moralne;
 • posiadające umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;
 • znające swoje prawa i obowiązki;
 • posiadające umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
 • rozumiejące konsekwencję kłamstwa dla siebie i innych.

 

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

W stosunku do dziecka:
Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:

 • stworzenie kodeksu właściwych zachowań, współżycia w grupie rówieśniczej oraz uświadomienie konieczności respektowania jego zapisów;
 • ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad;
 • stosowanie wzmocnień pozytywnych w celu utrwalenia pożądanych zachowań;
 • uświadamianie konieczności zadośćuczynienia wyrządzonej przykrości;
 • rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia;
 • budowanie i rozwijanie kultury osobistej dzieci;

W stosunku do rodziców:

 • wraz z reprezentacją rodziców współtworzenie „Programu wychowawczego Przedszkola nr 96 „Pod wesołym słonkiem”
 • zapoznanie wszystkich rodziców  z „Programem wychowawczym Przedszkola” oraz z zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli;
 • zaopiniowanie „Programu wychowawczego”;
 • współpraca z nauczycielami  w realizacji zasad „Programu wychowawczego”;
 • egzekwowanie stosowania przez dzieci zasad i reguł „ Programu wychowawczego” poza Przedszkolem;
 • aktywny udział rodziców w życiu Przedszkola min. w realizowanych projektach, uroczystościach, akcjach charytatywnych, imprezach;
 • indywidualny kontakt z nauczycielami, wspólne reagowanie na zaistniałe niepożądane sytuacje ale także docenianie i nagradzanie pozytywnych zmian w zachowaniu dzieci;

W stosunku do nauczycieli:

 • prezentowanie swoją postawą kultury osobistej, wysokich standardów etycznych i moralnych –  budowanie wśród dzieci właściwych wzorców zachowań;
 • budowanie relacji nauczyciel – rodzic opartej na wzajemnym szacunku;
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel – dziecko;
 • systematyczne i konsekwentne organizowanie zajęć i zabaw rozwijającyc i utrwalających dzieciom znajomość i stosowanie w praktyce zasad i norm społecznych;
 • promowanie wśród dzieci wartości przestrzegania ustalonych norm i reguł;
 • wspólne analizowanie i wypracowywanie rozwiązań pojawiających się problemów wychowawczych;
 • wspólne wypracowanie i stosowanie w praktyce sposobów reagowania na nieakceptowane społecznie zachowania dzieci;
 • dostrzeganie i akcentowanie pozytywnych zachowań dzieci;
 • ü  wspieranie młodszych stażem pracy nauczycieli w doborze odpowiednich środków służących rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych;

Metody i formy pracy z dziećmi:

 • organizowanie zabaw tematycznych uczących dzieci pełnienia różnych ról społecznych;
 • stwarzanie sytuacji do prezentowania przez dzieci właściwych postaw;
 • wspólne z dziećmi analizowanie niewłaściwych zachowań oraz wypracowywanie sposobów ich eliminacji;
 • umożliwianie dzieciom zdobywania nowych doświadczeń społecznych (min. wizyta w teatrze, bibliotece, filharmonii itp.) wskazywanie wzorców zachowań;
 • organizowanie zajęć z wykorzystaniem elementów muzykoterapii, bajkoterapii,  arteterapii oraz metody dramy;
 • stosowanie technik relaksacyjnych z wykorzystaniem muzyki;
 • omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających sytuacje konfliktowe, i ich rozwiązania;

 

Ewaluacja programu:

Analiza dokumentacji pedagogicznej:

 • plany pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej, zapisy w dziennikach;
 • arkusze obserwacji pedagogicznych dzieci, obserwacje diagnozujące;
 • dokumentacja realizacji projektów własnych;
 • ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli.

Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:

 • ankiety dla rodziców, scenariusze spotkań z rodzicami;
 • protokoły zebrań z rodzicami;
 • informacja zwrotna od rodziców – rozmowy indywidualne;
 • kronika przedszkolna.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowania jego godności osobistej;
 • poszanowania własności;
 • opieki i ochrony;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • akceptacji jego osoby.
 • zaspakajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji;
 • zapewnienia zdrowych i zbilansowanych posiłków;
 • rozbudzania ciekawości i aktywności poznawczej poznawania otaczającej go rzeczywistości;
 • kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw;
 • decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań;
 • poznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji;
 • zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.

W naszym przedszkolu dziecko  ma obowiązek:

 • przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie;
 • szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów;
 • okazywać szacunek osobom dorosłym;
 • stosować zwroty grzecznościowe;
 • nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej;
 • zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne;
 • nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy same nie ma na nią ochoty;
 • po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;
 • umieć dzielić się z kolegami  zabawkami;
 • zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy;
 • nie przeszkadzać odpoczywającym;
 • poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.


 

DZIECIĘCY KODEKS ZACHOWAŃ

Chcemy:

 • pomagać sobie wzajemnie;
 • być uprzejmi;
 • bawić się zgodnie;
 • szanować własność innych;
 • słuchać poleceń dorosłych;
 • dbać o książki i zabawki;
 • dbać o czystość i porządek;
 • szanować pracę innych;
 • okazywać, co myślimy i czujemy;

Nie możemy:

 • bić, popychać i wyrządzać krzywdy innym;
 • przezywać i wyśmiewać innych;
 • przeszkadzać innym w zabawie i w pracy;
 • niszczyć efekty pracy innych;
 • krzyczeć, hałasować i biegać w sali zajęć;
 • niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu;
 • oddalać się od grupy podczas wyjść w teren.

 

SPOSOBY PROMOWANIA  WŁAŚCIWEGO  ZACHOWANIA
ORAZ 
OKAZYWANIA DEZAPROBATY DLA ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH

 

Formy nagradzania i wyróżniania:

 • nagradzanie uznaniem, pochwałą;
 • wyrażenie aprobaty w obecności rodziców;
 • obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększenie zakresu jego samodzielności;
 • przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy rówieśniczej;
 • emblematy uznania (np. słoneczka, uśmiechnięte buźki).


Dezaprobata dla zachowań niepożądanych:

 • rozmowa z dzieckiem, wyjaśnienie;
 • wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;
 • ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenie dziecku, aby je skłonić do autorefleksji;
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju;
 • modelowanie zachowania – empatia;
 • odsunięcie od zabawy – kącik ciszy.

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

Grupa 3 – latków

Cel: Przystosowanie dzieci do życia w nowym środowisku oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

 

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

Dziecko:

 • ma poczucie bezpieczeństwa;
 • stosuje się do najważniejszych zasad i zwyczajów obowiązujących w zabawie i we wzajemnym współżyciu;
 • ma dużo swobody - potrafi dostrzec konsekwencje swojego zachowania;
 • potrafi samodzielnie decydować o wyborze zabawki, podejmując z pomocą nauczyciela różnorodną aktywność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
 • współdziała z osobą dorosłą w prostych czynnościach samoobsługowychi porządkowych;
 • uczestniczy w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela indywidualnie lub w małych grupach;
 • stara się ufnie i bezpośrednio odnosić do osób dorosłych.

 

Grupa 4 - latków

Cel: Dziecko czynnie poznaje życie w grupie i znajduje w niej swoje miejsce.

 

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

Dziecko:

 • zna zasady dotyczące zgodnego współżycia z innymi dziećmi i przestrzega ich;
 • potrafi wyrazić swoje potrzeby w kontaktach z dorosłymi i innymi dziećmi;
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia u siebie i innych, wie, że w różnych sytuacjach ludzie przeżywają różne uczucia;
 • sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe, współdziała z rówieśnikami;
 • nie okazuje zdziwienia wobec dzieci z ułomnościami;
 • otacza opieką nowoprzybyłych do grupy  kolegów;
 • planuje własne działania, gromadzi informacje o sobie;
 • potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności.

 

 Grupa 5 – latków

Cel: Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem.

 

EFEKTY DZIALAŃ WYCHOWAWCZYCH

Dziecko:

 • radzi sobie z własnymi emocjami, właściwie reaguje na przejawy emocji u innych;
 • zna swoje upodobania, zainteresowania, poszukuje form aktywności dla ich rozwijania;
 • potrafi wyrazić słowami swój problem, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zdecydować, jak go rozwiązać;
 • wyraża się w jasny i zrozumiały dla otoczenia sposób i potrafi wysłuchać wypowiedzi innych;
 • współdziała w zespole podczas zabaw, czynności i  prac porządkowych;
 • potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zaspakajaniu aktywności poznawczej i rozwoju swoich zainteresowań;
 • współdziała z dorosłymi w opiekowaniu się młodszymi dziećmi;
 • próbuje samodzielnie rozwiązać konflikty zgodnie z ustalonymi normami postępowania;
 • rozumie wartość koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości;
 • przeciwstawia się objawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania.

 

 

Grupa 6 – Latków

Cel: Rozwijanie samooceny, samokontroli w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych.

 

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

Dziecko:

 • rozumie, jak odnosić się do innych i okazywać szacunek;
 • potrafi być samodzielne, aktywne, obowiązkowe w podejmowaniu czynności samoobsługowych, prac użytecznych na rzecz grupy i przedszkola;
 • potrafi rozróżniać i wartościować normy i zasady dobrego i złego postępowania własnego i kolegów;
 • umie ponieść odpowiedzialność za swoje postępowanie i podejmować słuszne decyzje;
 • nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi jasno wyrażać swoje myśli i potrzeby;
 • rozwija zainteresowania pięknem i bogactwem kraju ojczystego;
 • okazuje szacunek dla pracy wszystkich pracowników przedszkola;
 • jest świadome wartości koleżeństwa, sprawiedliwości i dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej wartości na podstawie przykładów z życia grupy, literatury, itp.;
 • przestrzega  zasad dobrego zachowania.
 • ma właściwy emocjonalny stosunek do kultury regionalnej, zabytków Wrocławia, jego przeszłości, teraźniejszości, do miejsc pamięci narodowej i bohaterów narodowych;
 • zna znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych i regionalnych (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce);
 • ma właściwy stosunek do symboli narodowych;
 • jest tolerancyjne;
 • zna i doświadcza różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi i zdobywania informacji w sposób werbalny i pozawerbalny;
 • jest otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata.
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.