P R Z E D S Z K O L E   T O   N A S Z   W S P Ó L N Y   D O M

Regulamin wycieczek i spacerów

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001, Nr 135, poz. 1516 ze zm.);
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69);

 

§ 1

 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Nr 96 „Pod wesołym słonkiem” we Wrocławiu.
 2. W organizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać z Radą Rodziców, ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, które świadczą pomoc w organizacji wycieczek.
 3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych i poza nimi.
 4. Działalność ta obejmuje następujące formy:
  • spacery i wycieczki edukacyjne realizowane przez nauczyciela w ramach obowiązującego programu wychowawczo-dydaktycznego lub w celu jego uzupełnienia,
  • wycieczki krajoznawczo – turystyczne nie wymagające szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

 

§ 2
 1. Organizacja wycieczek wynika z planów pracy przedszkola i poszczególnych grup.
 2. Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej stopnia przygotowania i umiejętności.
 3. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

§ 3
 1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.
 2. Organizator wycieczki uzyskuje od jednego z rodziców pisemną zgodę na wyjazd uwzględniającą również brak przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału dziecka w wycieczce.

 

§ 4
 1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
 3. Opiekunami w czasie spaceru i wycieczki są: nauczyciele przedszkola, pracownicy obsługi oraz rodzice biorący udział w wycieczce lub spacerze.
 4. Miejscem zbiórki dzieci rozpoczynającym i kończącym wycieczkę jest przedszkole, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.
 5. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.
 6. W razie wypadku uczestnika wycieczki wszelkie decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
 7. Opiekunowie zobowiązani są do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Jeśli zachodzi taka konieczność kierownik wycieczki wzywa pogotowie ratunkowe oraz zawiadamia dyrektora przedszkola i prawnych opiekunów.
 8. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 9. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę, spacer odwołać.
 10. Opiekun na wycieczkę, dłuższy spacer zobowiązany jest zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

 

§ 5
 1. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.
 2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
  • opracowanie programu i harmonogramu wycieczki,
  • przedłożenie do zatwierdzenia dyrektorowi w dwóch egzemplarzach: karty wycieczki na co najmniej 3 dni przed planowaną wycieczką oraz listy uczestników w dniu wycieczki,
  • skontrolowanie czy zebrano wszystkie deklaracje i zgody rodziców/opiekunów,
  • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
  • zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
  • przestrzeganie obowiązku by dzieci wysiadały tylko na parkingach,
  • określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu,
  • w chwili wypadku koordynowanie przebiegu akcji ratunkowej do momentu pojawienia się odpowiednich służb,
  • zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy.

 

§ 6
 1. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 15 dzieci.
 2. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci.
 3. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:
  • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu dziećmi,
  • współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
  • zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu,
  • nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy – opiekunowie siedzą pojedynczo tak aby każdy z nich mógł swobodnie nadzorować powierzone mu dzieci ,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.
 4. Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

 

§ 7
 1. Uczestnikami wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.
 2. Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należy:
  • przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczek, czy spacerów,
  • przestrzeganie zasad zachowania w miejscach publicznych,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny,
  • reagowanie na umówione sygnały.

 

§ 8
 1. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych.
 2. Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora przedszkola i musi być odnotowany w dzienniku zajęć przedszkola oraz zeszycie wyjść.

 

§ 9
 1. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor Przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.